Przygotowanie do kontroli

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Jak się przygotować do kontroli probierczej?

Co należy przygotować na czas przeprowadzenia kontroli probierczej?

Kontrolowany przedsiębiorca na czas przeprowadzenia kontroli powinien przygotować następujące dokumenty:

 • pisemne upoważnienie osoby do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 50 ust. 3 prawa przedsiębiorców);
 • książkę kontroli przedsiębiorcy (art. 57 ust. 1 prawa przedsiębiorców);

a ponadto:

 • dowód osobisty;
 • pieczątkę sklepu / zakładu;
 • znak imienny (jeśli posiada).

Przeprowadzane kontrole mogą być planowe lub doraźne.

Zgodnie z art. 48 prawa przedsiębiorców organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, wysyłając do niego dokument zawierający:

 • oznaczenie organu;
 • datę i miejsce wystawienia;
 • oznaczenie przedsiębiorcy;
 • wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
 • imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

Zgodnie z art. 48 ust. 11 prawa przedsiębiorców zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy:

 • kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej;
 • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
 • kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r., poz. 427 i 650)
 • kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (2017
  r. poz. 229, 1089 i 1132 oraz z 2018 r. poz. 650);
 • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
 • przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione;
 • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, 1458 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 650);
 • kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.);
 • kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688, z 2017 r.  poz. 1566 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 88 i 650) w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej;
 • kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, 624 i 2290 oraz z 2018 r. poz. 650);
 • kontrola dotyczy przypadków określonych w art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 Nr 137 poz. 926, z późn. zm.).

Przeprowadzenie kontroli poprzedzone jest sporządzeniem pisemnej dokumentacji zawierającej:

 • zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (zgodnie z art. 48 prawa przedsiębiorców);
 • upoważnienia dla członków zespołu kontrolującego do przeprowadzenia kontroli (zgodnie z art. 49 prawa przedsiębiorców);
 • oświadczenia o bezstronności członków zespołu kontrolującego, upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.

Termin wszczęcia kontroli

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej, niż po upływie 7 dni i nie później, niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia (zgodnie z art. 48 ust. 2 prawa przedsiębiorców). Jednakże na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-03
Data publikacji:2015-05-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1629