Przeprowadzenie kontroli probierczej

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Przebieg i zasady podczas kontroli probierczych.

Kto i kiedy przeprowadza kontrolę?

Kontrole przeprowadzane są przez zespoły kontrolujące (2-3 osoby) składające się z pracowników Wydziału Nadzoru OUP w Warszawie lub też pracowników wydziałów zamiejscowych (Wydział Zamiejscowy w Białymstoku, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Wydział Zamiejscowy w Gdańsku, Wydział Zamiejscowy w Łodzi) zgodnie z art. 38 ustawy Prawo probiercze.

Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub upoważnionej osoby, w dniach i godzinach jego pracy. Wykonywanie czynności kontrolnych poza godzinami pracy kontrolowanego przedsiębiorcy dopuszczalne jest jedynie za jego zgodą. W razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 Kodeksu cywilnego lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę (zgodnie z art. 49 ust. 10 prawa przedsiębiorców).

Kontrolę wszczyna się i przeprowadza po okazaniu kontrolowanemu legitymacji służbowych członków zespołu kontrolującego oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, pracownicy zespołu kontrolującego zapoznają kontrolowanego z jego prawami i obowiązkami. Prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy:

 1. nie może być prowadzona jednocześnie więcej niż jedna kontrola u przedsiębiorcy;
 2. czas trwania wszystkich kontroli organów kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:
 • w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
 • w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
 • w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
 • w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych;
 1. zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu;
 2. przedsiębiorcy przysługuje prawo obecności w czasie wykonywania czynności kontrolnych;
 3. przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych. Powyższej czynności może dokonać w przypadku naruszenia przez organ kontroli przepisów ustawy np. niedopełnienie obowiązku dostarczenia przez organ zawiadomienia o wszczęciu czynności kontrolnych;
 4. kontrolowany przedsiębiorca ma prawo do odmowy podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego przedsiębiorcę nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli;
 5. przedsiębiorcy przysługuje prawo odszkodowania w przypadku gdy poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
 6. przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.

Uprawnienia zespołu kontrolującego

Zgodnie z art. 40 i 41 ustawy Prawo probiercze zespół kontrolujący jest uprawniony do:

 • wstępu do obiektów i pomieszczeń na terenie kontrolowanego przedsiębiorcy oraz poruszania się w nich bez obowiązku uzyskiwania przepustki przewidzianej regulaminami wewnętrznymi oraz nie podlega przewidzianej tymi regulaminami rewizji osobistej;
 • dokonywania oględzin wyrobów z metali szlachetnych wprowadzonych do obrotu;
 • badania dokumentów oraz zbierania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;
 • zabezpieczenia wyrobów z metali szlachetnych;
 • gromadzenia oraz zabezpieczenia dowodów naruszenia przepisów ustawy;
 • nakładania grzywien w drodze mandatu karnego albo kierowania wniosków o ukaranie do właściwego organu orzekającego w sprawach o wykroczenia.

Protokół kontroli

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli probierczej (zgodnie z art. 42 ustawy Prawo Probiercze):

 • protokół kontroli sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (oryginał) otrzymuje kontrolowany przedsiębiorca albo osoba przez niego upoważniona, a drugi (kopia) przeznaczony jest dla zespołu kontrolującego;
 • protokół kontroli podpisują członkowie zespołu kontrolującego i kontrolowany przedsiębiorca;
 • w razie odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego przedsiębiorcę przewodniczący zespołu kontrolującego sporządza w protokole adnotację w tej sprawie;
 • odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego przedsiębiorcę nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Decyzja administracyjna

W przypadku stwierdzenia, iż wyroby z metali szlachetnych są nieoznaczone cechami probierczymi albo nie posiadają świadectw badań przewodniczący zespołu kontrolującego wydaje decyzję administracyjną o wycofaniu wyrobów z obrotu z jednoczesnym poleceniem dostarczenia tych wyrobów do właściwego okręgowego urzędu probierczego w celu zbadania i oznaczenia cechami probierczymi albo wydania świadectw badania. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Od wydanej decyzji kontrolowanemu przedsiębiorcy służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Probierczego w Warszawie w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji.

Postanowienie

Zespół kontrolujący zabezpiecza wyroby z metali szlachetnych w formie postanowienia w następujących przypadkach:

 1. gdy autentyczność cech probierczych albo świadectw badania budzi wątpliwości, z jednoczesnym poleceniem dostarczenia ich do właściwego okręgowego urzędu probierczego w celu wykonania ekspertyzy;
 2. celem wykonania ekspertyzy, w przypadku wyrobów, których masa części wykonanych ze stopu metali szlachetnych jest mniejsza niż:
 • 1 gram - dla stopów platyny;
 • 1 gram - dla stopów złota;
 • 5 gramów - dla stopów srebra;
 1. zespół kontrolujący może zabezpieczyć w formie postanowienia również inne dowody naruszenia prawa (np. fałszywe świadectwo badania).

Na powyższe postanowienia zażalenie nie przysługuje.

Pakiet z wyrobami

W przypadku wydania decyzji lub postanowienia zakwestionowane w toku kontroli wyroby z metali szlachetnych oraz inne dowody naruszenia przepisów prawa, zabezpieczane są w opieczętowanym pakiecie.

Kiedy wyroby zabezpieczono w formie Decyzji o wycofaniu z obrotu wyrobów z metali szlachetnych, opieczętowany pakiet pozostaje u kontrolowanego przedsiębiorcy, który ma obowiązek dostarczyć go do wskazanego urzędu i we wskazanym w protokole kontroli terminie.

W przypadku wyrobów zabezpieczonych w formie Postanowienia, których masa części wykonanych ze stopu metali szlachetnych jest mniejsza niż: 1 gram - dla stopów platyny, 1 gram - dla stopów złota, 5 gramów - dla stopów srebra, pakiet z wyrobami pobierany jest od kontrolowanego przedsiębiorcy za pokwitowaniem.

Książka kontroli przedsiębiorcy

Przewodniczący zespołu kontrolującego, po zakończeniu postępowania kontrolnego, dokonuje wpisu do książki kontroli przedsiębiorcy, o której mowa w art. 57 ust. 1 prawa przedsiębiorców.

Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Służy ona przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności.

Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej.

Pomoc Policji

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli zespół kontrolujący natrafi na opór, który uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie czynności kontrolnych, może wezwać do pomocy funkcjonariuszy Policji (art. 43 ustawy Prawo probiercze).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-03
Data publikacji:2015-05-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2147